“İnsan Kaynakları çoktan disrupt oldu bile!”

Photo by Husna Miskandar on Unsplash

Yetenek keşfi ve işe alım

  • Paylaşımlı iş gücü
  • Orta-üst düzey bir yöneticiyi işe almadan önceki süreçte dışarıdan çalışma modeli
  • Profesyonel hayatta gün geçtikçe artan yeni şirket/sektör deneyimleme isteği
  • Uzaktan çalışma (remote)
Steve Jobs’un anlatımıyla ortalama ile en iyi yazılım geliştiricinin şirketinizde yaratacağı fark

Performans yönetimi:

Peki çoktan distrupt olan İnsan Kaynakları alanında hangi girişimler öne çıkıyor?

  • Performans yönetimi ve şirket kültürünü besleyen anket yazılımlarının
  • KPI takip araçlarının
  • Ofis içi iletişimi güçlendirecek çözümlerin
  • Ekip içindeki verimliliğini yükseltmeye yönelik platformların popülerleşeceği düşüncesindeyim.

--

--

--

web3 and digital (products, startups and trends)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Erman Taylan

Erman Taylan

web3 and digital (products, startups and trends)

More from Medium

How Have My Studies Influenced My Career Path?

CHARITY: Why is it good to commit to one? | Ask Dr Annika

Secondhand vs fast fashion: Why becoming aware of what you wear is trendy?

I left a career I enjoyed for over 40 years when my age — not my ability — became an issue.