“İnsan Kaynakları çoktan disrupt oldu bile!”

Photo by Husna Miskandar on Unsplash

Yetenek keşfi ve işe alım

Sanırım en büyük değişim bu başlık altında yaşanıyor… Düşünmeye başlar başlamaz aklıma gelen bazı trendler:

  • Orta-üst düzey bir yöneticiyi işe almadan önceki süreçte dışarıdan çalışma modeli
  • Profesyonel hayatta gün geçtikçe artan yeni şirket/sektör deneyimleme isteği
  • Uzaktan çalışma (remote)
Steve Jobs’un anlatımıyla ortalama ile en iyi yazılım geliştiricinin şirketinizde yaratacağı fark

Performans yönetimi:

Artık koca bir yıla yayılan, şirketin genel iş sonuçlarından oluşan metriklerin büyük pay oynadığı hedeflerle (KPI) yönetilme ve yönetme devri sona erdi. Intel’de ortaya çıkan, daha sonra ise Google’ın başını çektiği OKR’ı (Objectives and Key Results) muhakkak duymuşsunuzdur.

Peki çoktan distrupt olan İnsan Kaynakları alanında hangi girişimler öne çıkıyor?

Çalışan deneyimini iyileştiren bir takım dijital çözümler, çalışanlar için kurumsal sosyal ağ platformları, işe alımın çok daha efektif yapılmasını sağlayan, adım adım tüm sürecin ele alındığı araçlar, staj arayan gençlerle staj programlarını tanıtmak isteyen firmaları bir araya getiren pazar yerleri…

  • KPI takip araçlarının
  • Ofis içi iletişimi güçlendirecek çözümlerin
  • Ekip içindeki verimliliğini yükseltmeye yönelik platformların popülerleşeceği düşüncesindeyim.

--

--

web3 and digital (products, startups and trends)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store