Startup’lar için Developer Marketing 101

En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim, startup’ların Developer Marketing’den anlaması gereken kısaca şu: Topluluğa sürekli ve ‘karşılık beklemeden’ bir şeyler verip, zaman içinde bunların meyvelerini toplamak.

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

Ne kadar büyük bir problemle karşı karşıyayız?

Peki Developer Marketing başlığı altında bir girişimin yapabilecekleri neler?

Photo by Justin Buisson on Unsplash

--

--

web3 and digital (products, startups and trends)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store