Startup’lar için Developer Marketing 101

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

Ne kadar büyük bir problemle karşı karşıyayız?

Peki Developer Marketing başlığı altında bir girişimin yapabilecekleri neler?

1- Ekibe katılacak yeni yazılım geliştiricilere doğru kanallardan ulaşmayı başarmak

2- Ekibe katılmayı düşünen potansiyel yazılım geliştiricilerin teknoloji altyapınızı anlayabileceği mecralarda yer almak

3- Ekibe katılan yazılım geliştiricilerin doğru bir oryantasyon süreci yaşamalarını sağlamak

  • Bilgisayar ve diğer donanımlar, içeride kullanılan araç ve servislerinin şifreleri ya da kullanıcı tanımlamalarının, yeni yazılım geliştiricinin ekibe başlamasından önce hazır olması
  • Oryantasyon sürecine özel, ilk hafta, ilk ay ve ilk 3 ay içinde düzenli nasıl gidiyor’ görüşmeleri gerçekleştirmek, ne kadar küçük ve yakın çalışılan bir ekip de olsa diğer iş birimleriyle tanışma toplantıları organize etmek

4- Yazılım ekibinin sürekli kendini geliştirebilecekleri ve mutlu olabilecekleri bir çalışma kültürü tasarlamak

  • Ekipteki geliştiricilere stock-option vermek (Türkiye’de yasal olarak etrafından dolaşmak gerekse de pekala mümkün)
  • Yazılım ekibini girişimin genel gidişatından şeffaf bir şekilde sürekli haberdar tutmak, yatırımcılarla ilişkileri ve görüşmeleri sürekli olarak paylaşmak (tamamen ‘başka kimler bu girişime güveniyor’ sorusunun yanıtı için) şirket içinde AMA (Ask Me Anything) oturumları düzenlemek gibi ritüellere önem vermek
  • Agile metodolojinin gerektirdiği bir takım toplantı ritüellerinin dışında ekipteki her bir geliştirici ile aylık periodlarda geribildirim görüşmesi gerçekleştirmek (bu görüşmeyi girişimde teknolojiden sorumlu kurucu ortak yapabilir)
  • Ne yazık ki bazı dönemlerde zaman kaybı olarak görülse de hem ekip içinde silolaşmayı azaltması, hem onboarding’i hızlandırması hem de ekipteki herkesin aynı dili konuşabilmesi adına oldukça önemli: Pair Programming

5- Halihazırdaki geliştirici ekibine Developer Marketing bakışını benimsetmek, bu doğrultuda gerekirse takım için hedefler koymak

Photo by Justin Buisson on Unsplash

6- Yazılım odaklı podcast’lere, konferanslara, meetup’lara, YouTube kanallarına…

  • Topluluğun aktivitelerine kaç kişi katılıyor, içeriklerini kaç kişi dinliyor, topluluk düzenli olarak bu içerikleri üretiyor mu
  • Topluluğun yer aldığı teknoloji kategorisi, sizin stack’inize uygun mu
  • Eğer varsa topluluğun faaliyet gösterdiği şehir veya uzmanlık seviyesi (öğrencilerin veya sektörde 2–3 yıl çalışan geliştirilerin ağırlıkta olması gibi) sizin için uygun mu

7- Ekibe yeni katılacak geliştiriciler için kodlama kampları düzenlemek

Son sözler…

--

--

--

web3 and digital (products, startups and trends)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Erman Taylan

Erman Taylan

web3 and digital (products, startups and trends)

More from Medium

What are the Top 7 Web 3.0 Features? 2022

Create Habits That Stick in 3 Easy steps

Good habits -> Good life

Making a gaming app that hooks your audience: 05 KEY COMPONENTS!

My Top VSCode Extensions